Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy predmetom ktorej je tovar 

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:
Adresa: Ekoplus nezávislá energia s.r.o Repná 34, 04013 Košice

Email: info@ekoplus.sk
Tel. kontakt: +421 907 446 066
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám zašleme na požiadanie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú e- produkty ako sú: pdf súbory a dokumenty, pdf prezentácie, pdf knihy a brožúry, pdf školiace materiály, CD a DVD nosiče po ich doručení a prevzatí zákazníkom.

V prípade doručenia nami poškodeného produktu, ktorý má charakter pdf súboru a dokumentu, pdf prezentácie, pdf knihy a brožúry, pdf školiaceho materiálu, CD a DVD nosiča sme povinný Vám vymeniť poškodený produkt kus za kus do 14 dní od oznámenia Vašej reklamácie.

1.1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

1.2. Vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy

Tovar je možné zaslať späť na našu adresu alebo ho odovzdať priamo na našej adrese. Ak ste na vrátenie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru späť spoločnosti Ekoplus nezávislá energia s.r.o na jej adresu znášate Vy. Zároveň spotrebiteľ zodpovedá za škody na tovare vzniknuté v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.